Wat betekent het eigenlijk?

AANKOOPBEGELEIDING
Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit
aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het
koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien
er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, staan wij uiteraard voor u klaar.

AANKOOPTRAJECT
Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De
aankoopmakelaar begeleidt de klant van A t/m Z.
Vroeger kocht de consument een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper
z’n eigen makelaar mee. Dat is wel zo verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de
koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de
aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimste is om toe te
passen.

AFKOOPWAARDE
Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat
u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt, noemt men
afkoopwaarde. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een
gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek
af te lossen.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen aflossing betaald, maar alleen rente. Het terug
te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale
aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terug betaald.

AFVALPAS
Dit is een pas die bij de woning hoort en gebruikt wordt voor het verwijderen van afval. In
sommige gemeentes heb je zo’n pas nodig. Er zijn verschillende manieren om het afval te
verwijderen. De ene wijk heeft afval kliko’s en in een andere wijk staan afvalcontainers
(meestal ondergronds). Ook gecombineerd is mogelijk.

AKTE VAN LEVERING
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de
woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs
genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers,
verkopers, verkopend -en aankoopmakelaar een conceptakte van levering ter controle door
de notaris toegezonden.

ANTI-SPECULATIEBEDING
Een verkoop regulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke
bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken
voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop
van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en
Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente.
Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

APPARTEMENT
Kort gezegd: Een zelfstandige woning in een groot (groter) gebouw zoals een flat. Het
gebouw bestaat meestal uit meerdere lagen maar dat hoeft niet. Er bestaan ook
appartementen die naast elkaar zijn gelegen. Wanneer zo’n gebouw wordt gebouwd moet
het worden gesplitst. Iedere wooneenheid krijgt daarmee een eigen kadastraal en
huisnummer. Wanneer één appartement over meerdere woonlagen beschikt spreken we
van een maisonnette. Dat is dus een huis met meerdere verdiepingen binnen een groter
gebouw. Een éénkamer unit noemt men vaak een studio. Eigenlijk ben je als koper
gedeeltelijk eigenaar van de gezamenlijke flat. Aan ieder behoort een gezamenlijk deel zoals
de entree, het trappenhuis, de lift e.d. Iedere eigenaar heeft een exclusief alleenrecht een
gedeelte te mogen bewonen of gebruiken.

APPARTEMENTSRECHT
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw.
Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is
bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het
recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en
/gebruiksruimten). Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een
appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren hebben samen alle stemmen om voor- of
tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld
stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats. Het is niet
verplicht om de vergadering(en) bij te wonen maar zeker aan te raden.

ASBEST
Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak
gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement
bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cvinstallatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op
schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en
in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Soms is deze stof lastig te
herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van
asbesthoudende stoffen aan te tonen. Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal
verboden en zijn in de fabrieken bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten vervangen door
asbestvrije golfplaten.

ASBESTCLAUSULE
Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule
opgenomen in de koopovereenkomst.
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele
verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden
getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij
hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er
inderdaad asbest wordt gevonden.

BANKGARANTIE
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de
koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een
bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet
nakomt. Meestal komen koper en verkoper overeen dat de bankgarantie bij de notaris
binnen moet zijn circa één week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Na het
ondertekenen van de koopovereenkomst gaan de originele stukken naar de notaris die de
data in de gaten houdt m.b.t. gestelde bankgarantie. Mocht de bankgarantie niet op tijd bij
de notaris binnen zijn, zal de notaris actie ondernemen zodat koper alsnog zijn verplichting
nakomt. Verkoper en makelaar worden hiervan ook op de hoogte gesteld. In plaats van een
bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

BEDENKTIJD
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is
getekend, krijgt de koper drie (werk-)dagen de tijd om zich te bedenken. Gedurende deze
periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze
waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst
beschreven.

BEDRAG IN DEPOT BIJ DE NOTARIS
Bij een huis kopen komt veel kijken. Als er gebreken zijn kun je als koper een bedrag in depot
laten houden indien er iets bijvoorbeeld niet werkt tijdens de eindinspectie van een huis.
Tijdens de eindinspectie wordt de woning gecontroleerd op hetgeen is afgesproken. Blijkt er
bijvoorbeeld lekkage te zijn of een Cv-ketel niet te werken kan in overleg met beide partijen
en de notaris besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet
uitgekeerd aan verkoper totdat het geschil is opgelost.

BESTEMMINGSPLAN
Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven
waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart,
bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Daarin kunt u zien welke
ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de
bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied
aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken,
rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het
gemeentehuis.

BLOKVERWARMING
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één
ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor
warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt
volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen
energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het
kleinverbruikerstarief.

BLOOT EIGENAAR
Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een onroerende zaak maar iemand anders heeft daarop
een beperkt zakelijk recht. Dit kan bijvoorbeeld met de grond en een opstal.
Bijvoorbeeld: De één is eigenaar van de grond terwijl de ander eigenaar is van de woning.
Een huis kan zijn gesplitst in 2 delen. Namelijk de grond en de opstal. Koper 1 koopt de grond
en koper 2 koopt de opstal om in te gaan wonen.

BOD
Daar is het allemaal om te doen. Het eerste bod is ontvangen! Maar nu? Het is in beginsel
niets meer dan een bedrag hetgeen de geïnteresseerde biedt op de woning, het
appartement of perceel. Is het een openingsbod? Een eindbod? Hoe is de “bieder” het
traject ingegaan?

BOETERENTE
Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken
rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden
wanneer je een hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af
waarbij dat boetevrij kan. De bank beschermt zichzelf doordat op het moment van aflossen
de marktrente lager kan zijn en de rentevaste periode nog niet is verstreken. Indien de rente
lager zou zijn loopt de bank (rente) inkomsten mis. Als “klant” verbreek je een overeenkomst
/ contract en daarvoor moet betaald worden.

BOUWDEPOT
Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt
gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald, dit betekent letterlijk – in
bewaring geven – Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van
een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De
verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld
geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen. In het taxatierapport
wordt bij bestaande bouw de verbouwingspecificatie opgenomen en taxeert de taxateur de
waarde vóór verbouwing en de waarde ná verbouwing.

BOUWKUNDIG RAPPORT
Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de
woning heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te
houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen. Zeg maar de kosten binnen
1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

BUNGALOW
Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en
slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede
woonlaag bevindt, valt dit type bouw ook nog onder dit begrip, vaak semibungalow
genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen
dan dienst als recreatiewoningen.

CERTIFICERING
Zonder enige opleiding kan iedereen zich makelaar noemen. Alleen als aan bepaalde
vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich door DNV of KEMA laten
certificeren. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.

COURTAGE
De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of
verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en
prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de
(ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken
worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

DEELDIENSTEN
Een makelaar kan deeldiensten aanbieden, eigenlijk het tegenovergestelde van de fullservice makelaar. Van tevoren wordt afgesproken wie welke werkzaamheden uitvoert. Er
wordt als het ware de schaar in de aangeboden dienstverlening gezet.

DOORZONWONING
Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt.
Vaak in de voor- en achtergevel een groot raam of ramen. Wanneer je voor het huis staat
kun je door de woning heen kijken de achtertuin in. Een doorzonwoning is de aanduiding
voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste
eeuw.

ECHTSCHEIDING
Bij een scheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners
hebben worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het
verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT
In dit document worden de overeengekomen afspraken vastlegt. Hierbij kunt u denken aan
afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het
echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld een advocaat of een
mediator. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot
echtscheiding.

EFFECTIEVE RENTE
Dit is de rente die u werkelijk betaalt. De effectieve rente geeft de werkelijke kostprijs van de
hypotheek per jaar aan. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale
rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan
het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk
kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente genoemd.

EIGENDOMSBEWIJS
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de
eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het
Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd.
Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere
notarissen sturen het document op.

EINDINSPECTIE
Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper,
verkoper en diens makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te
controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie
wordt bijvoorbeeld de werking van de Cv-ketel en mechanische afzuiging gecontroleerd. Ook
worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking gecontroleerd.

EINDVOORSTEL
Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten.
Ook kan de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is.
Wanneer je wel in onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een
nieuw tegenvoorstel doen.
Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt gaan bieden, datzelfde kan voor
de verkopers gelden dat ze niet lager willen zakken. Zo’n uiterste bod wordt ook wel
eindvoorstel genoemd.

ERFDIENSTBAARHEID
Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of
bebouwing. De bekendste zijn onder andere; recht van overpad, recht van uitrit en kabels en
leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om
bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een
erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw
worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is
er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij
helpen.

ERFPACHT
Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken.
Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de
erfverpachter. In deze situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de
erfverpachter. Daarnaast heeft u de mogelijk om vanaf het 10e jaar, op eigen verzoek, de
grond weer terug te kopen van de erfverpachter.

ERFPACHTCANON
In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van
de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van
erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur.
Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op
grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

EXECUTIEWAARDE
De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan
gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde
wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet
meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel
genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de
overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek
/ lening verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op
dit artikel en de koop ontbinden.

FISCAAL VOORDEEL
Over het algemeen mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de
financiering voor de woning in mindering worden gebracht bij het aangeven van uw
inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de
aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de
betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Vraag hiervoor uw
hypotheekadviseur en/of belastingadviseur naar de voorwaarden.

FULL-SERVICE
Full service betekent het totale pakket aan dienstverlening. Dat begint bij een
waardebepaling en adviesgesprek en eindigt bij de notaris. De full-service makelaar neemt
het gehele verkoop- en/of aankooptraject voor z’n rekening. U hoeft hierbij zelf m.u.v.
opruimen en schoonmaken niets te doen. De makelaar ontzorgt u volledig. Dit in
tegenstelling tot deeldiensten.

FUNDA
Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten
makelaars zoals NVM, VBO-Makelaar en Vastgoed Pro kunnen de woningen op deze
aanbodsite plaatsen. De afgelopen jaren zijn er diverse, rechtszaken geweest over de
ongelijke behandeling ten opzichte van de makelaars. Inmiddels wordt het aanbod van alle
makelaars consument vriendelijk getoond. VBO, Vastgoed Pro en NVM makelaars hebben nu
dezelfde internetplaatsing. De aanbod website Funda is net zoals Marktplaats niet meer weg
te denken uit ons leven. De machtspositie van Funda.nl is erg groot.

GEMEENTELIJKE LASTEN
De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.
•Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
•Begraafplaatsrechten (onderhoud);
•Onroerende-zaak belastingen (OZB);
•Precariobelasting;
•Rioolheffing
•Wet waardering onroerende zaakbelastingen (WOZ)

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd
partnerschap heeft vrijwel dezelfde status als het huwelijk. Als u gehuwd of geregistreerdpartner bent, dan zijn er een aantal verschillen met wanneer u alleen samenwoont met uw
partner. Ook verschilt het geregistreerd partnerschap op sommige vlakken van het huwelijk.

GESCHILLENCOMMISSIE
Een geschillencommissie is een orgaan waar u een klacht voor kunt leggen wanneer er een
geschil is ontstaan. Deze commissie behoort geheel onafhankelijk de zaak te bekijken en met
een oordeel te komen.

HANDELINGSBEKWAAM
Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits
men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient
u handelingsbekwaam te zijn. Iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag
verrichten.
De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten een is daar volledig
verantwoordelijk voor. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen,
omdat het nog niet handelingsbekwaam is.

HERBOUWWAARDE
In herbouwwaarde van een woning zit het antwoord al een beetje verscholen. Dat is het
bedrag wat nodig is om de woning opnieuw te bouwen. Wel op dezelfde locatie en met
dezelfde bestemming en afmetingen. Eigenlijk precies zoals het er stond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit is een Reglement waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar zich moet
houden. Meestal gaat het hier om een appartement / appartementsrecht. Veelal staan er
zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de
vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Zo’n
Huishoudelijk Reglement kan regelmatig worden aangepast.

HUURBEDING
Het huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het
betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de
geldverstrekker. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van
de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij
gedwongen verkoop minder opbrengt.

HUUROVEREENKOMST
Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken die zijn gemaakt tussen
huurder en verhuurder zijn vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende afspraken
vastgelegd:
•Huurprijs
•Het gehuurde
•Gegevens huurder en verhuurder
•Onder welke voorwaarden
•Wijze van huur opzeggen
•Rechten en plichten van de huurder en verhuurder
Indien een verhuurde woning in de verkoop is gebracht, zal de huurder worden gevraagd om
mee te werken aan bezichtigingen. Ook het verplicht afwezig zijn tijdens een open huis kan
als voorwaarde worden opgelegd. Verhuren via de Leegstandswet is ook een optie indien de
woning tijdelijk in verhuur wordt gebracht. Vergeet niet toestemming te vragen aan de
geldverstrekker voordat de woning wordt verhuurd. In de hypotheekakte is vaak opgenomen
dat je de woning alleen met toestemming van de geldverstrekker mag verhuren.

KADASTER
Hier is informatie over bepaalde percelen aan te vragen. De makelaars en notarissen hebben
meestal tegen betaling een abonnement om direct online data op te halen. De consument
kan ook tegen betaling informatie ophalen. Het kadaster beheert het openbaar register van
onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Daarnaast geeft het informatie over de
grootte van een grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de
monumentenlijst staat, of er eventuele bezwaring is met zakelijke rechten (zoals hypotheek,
erfdienstbaarheden e.d.) en welk kadastraal nummer het stuk grond heeft.

KLUSWONING
Het woord zegt het al, dat is een woning waar aan geklust moet worden. Meestal hebben we
het dan niet over een woning waar alleen de badkamer of keuken van vervangen dient te
worden. Vaak is het een gedateerde woning die bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen
voldoet. Er zijn allerlei verschillende kluswoningen.

KOOPOVEREENKOMST
Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de
afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:
•Wat is er gekocht?
•Tegen welke prijs?
•In welke staat?
•Tegen welke voorwaarden?
•Van wie is gekocht?
•Wie heeft gekocht?
•Wanneer wordt er geleverd?

KOPERSMARKT
In de woningmarkt wordt gesproken over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een
verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen en in een kopersmarkt
de koper. Indien er veel aanbod is en relatief weinig kopers heeft de koper het voor het
zeggen. Er is in zo’n markt voldoende keuze voor een goede onderhandelingspositie van de
koper.

KOSTEN KOPER – K.K.
Het woord zegt het eigenlijk al, Kosten Koper. De koper betaalt de kosten zoals de
notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting. In de presentaties staat vaak
aangegeven k.k. hetgeen kosten koper betekent.

KOSTEN MAKELAAR
Voor het verkopen van een huis rekent de makelaar kosten, dat zijn veelal kosten die
gemaakt moeten worden om de woning goed te kunnen presenteren. Ook rekent de
makelaar een vergoeding voor de werkzaamheden die hij of zijn kantoor verricht. Dit noemt
men courtage.

LEVERING HUIS
De levering van een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische
levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels
het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd.
De feitelijke levering vindt plaats bij de sleuteloverdracht. Het kan ook voorkomen dat de
sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht.
De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering
van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het
huis dus niet overgaan op de koper. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt
door middel van een akte bij de notaris.

LEVERINGSAKTE
De leveringsakte wordt ook wel de akte van levering genoemd wordt door een notaris
opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren
bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van
de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een
concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

MACHTIGING NOTARIS
Koper(s) en verkoper(s) kunnen bij de notaris een machtiging tekenen. Het kan voorkomen
dat een koper of verkoper niet aanwezig kan zijn tijdens de overdracht bij de notaris. De
oplossing is van tevoren een machtiging te tekenen.

MAISONNETTE
Een maisonnette is een woning in een groter gebouw. Een appartement bestaat uit
1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen. Het woord maison komt uit het
Frans en betekent huis. Het woord ette betekent uitgang van verkleining.

MAKELAARDIJ
Makelaardij is een verzamelnaam voor alles wat met makelaars en de woningmarkt te
maken heeft. Van oudsher is een makelaar een beschermd beroep, dit is inmiddels
afgeschaft. Makelaar is nu een vrij beroep, maar makelaars die zijn aangesloten bij een
brancheorganisatie moeten voldoen aan strenge toelatingseisen. Daarnaast worden ze
enkele malen per jaar bijgeschoold om up to date te blijven qua kennis en vaardigheid.

MAKELAARSCOURTAGE
De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of
verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en
prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de
(ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken
worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.
MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN – MJOP
MJOP staat voor Meerjaren Onderhoudsplan en is een rapport waarin staat wanneer welk
onderhoud plaats moet vinden. Tevens staan er de kosten van het onderhoud in vermeld.
Dit rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van
Eigenaars. Vaak staat hierin het toekomstig onderhoud beschreven van bijvoorbeeld het dak,
de gevels, de kozijnen en het trappenhuis.
Wanneer er een Meerjaren Onderhoudsplan aanwezig is, is het voor de eigenaren duidelijk
wanneer er onderhoud plaats vindt. Hiervoor wordt vaak maandelijks gereserveerd. Zonder
reserveringen zou het kunnen gebeuren dat een dak vervangen moet worden terwijl er geen
geld is. Vooral bij kleine Verenigingen van Eigenaren ontstaat wel eens het probleem dat er
niet genoeg is gereserveerd voor onderhoud.

MELDINGSPLICHT VERKOPER
De meldingsplicht (art. 17 van het Burgerlijk Wetboek) van de verkoper houdt in, dat bij
(bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Zowel de
verkopend als de aankopend makelaar zullen hiernaar vragen. Dit geldt niet voor gebreken
die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op
zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van
het pad gebruik te maken. Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het
appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Als u uw woning verkoopt, is het raadzaam
een vragenlijst in te vullen. Ook de koper kan de verkoper een vragenlijst voorleggen. Door
deze vragenlijst correct en volledig te beantwoorden, vervult de verkoper zijn
mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen.

MONUMENT
Een monument is een overblijfsel dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde
gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of
nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale
monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of
dorpsgezichten.
Onderhoud of restauratie aan zo’n object is vaak erg kostbaar. Er zijn een aantal regelingen
waar u misschien gebruik van kunt maken om een restauratie mee te financieren.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE -NHG
Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
zich tegenover de bank garant stelt voor een eventuele restschuld van uw hypotheek. Voor
hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie gelden daardoor lagere rentetarieven. De
NHG grens is nu (2020) € 310.000,-.

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE
NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van
terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van
gebouwen of delen daarvan.

NOTARIS
Een openbaar ambtenaar, die door de Kroon is benoemd, die bevoegd is om akten van
overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij
sommige koop / verkoop transacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken
kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een
projectnotaris is aangewezen, behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal
door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

NOTARISKOSTEN
Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de
notaris notariskosten.
Een notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst
in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten.

NVM
De NVM is met circa 4000 leden een grote makelaarsvereniging in Nederland. Ze bestaat al
ruim honderd jaar waarbij de makelaars zijn onderverdeeld in vakgebieden en regio’s. Het
vestigingsbureau is gevestigd in Nieuwegein. De NVM is actief in alle marktsegmenten en
geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM
voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

NWWI
Taxatie-instituten controleren taxatierapporten, ook wel valideren genoemd. Indien een
taxateur in het taxatierapport te veel afwijkt van de waarden van het rekenmodel van het
taxatie instituut, moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te
gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

ONDER BOD
De makelaar kan aangeven dat hij met een woning onder bod is. Dat betekent alleen dat hij
een serieuze klant heeft waar hij het vertrouwen in heeft een deal te sluiten. Tijdens het
“onder bod” zijn mogen de bezichtigingen gewoon doorgaan maar moet de makelaar dit wel
melden aan de kijkers.

ONDERGRONDSE TANK
Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er
ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men
een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook
voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

ONDERHANDELEN
Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van
voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te
bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een
vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te
halen. Het is in principe iets zakelijks, maar we hebben er dagelijks mee te maken. Tijdens
het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol
afronden van een deal.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als
het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de
koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat
voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoek plicht. Sommige gebreken zijn al jaren
bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar. Dat moet gemeld worden.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een
voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende
voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende
voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering,
het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek
Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

OPLEVERINGSDATUM
Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke
levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

OPSTALVERZEKERING
De verzekering dekt in de meeste gevallen de schade aan uw huis, de opstalverzekering
wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. U bent verzekerd als uw huis beschadigd
raakt door iets waar u zelf niets aan kunt doen, zoals schade door brand, water of storm. Let
op: Verzekeraars hebben ook uitsluitingsclausules de “zogenaamde kleine lettertjes”.
Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welke schade u wel- en/of niet verzekerd bent. Tip: Sluit
voordat u naar de notaris gaat voor de overdracht van uw “nieuwe” droomhuis een
woonhuisverzekering af.
Bij de notaris worden de handtekeningen gezet en komt er een datum met tijdstip op de
akte te staan. Mocht er schade aan de woning ontstaan na het tekenen van de akte ben je
als koper niet verzekerd. Regel dat!

OPSTARTKOSTEN
Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een
verkooptraject.

OPTIE OP EEN HUIS
In sommige gevallen kun je een optie vragen op een huis. Daarmee voorkom je dat een
andere kaper op de kust het huis koopt waar je interesse in hebt. Bij een huis kopen van
bestaande bouw wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt, maar bij een kavel of
nieuwbouw is dat heel gebruikelijk.

OUDERDOMSCLAUSULE
De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper
uit dat hij/zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.

OVERDRACHTSBELASTING
U krijgt te maken met overdrachtsbelasting indien u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld
een huis heeft gekocht of gekregen. U betaald dan overdrachtsbelasting voor deze
verkrijging. Het kan ook gaan om een stuk grond, bedrijfspand of de rechten op onroerende
zaken.

OVERWAARDE
De overwaarde is het verschil tussen de nog af te lossen hypotheek en de opbrengst of
taxatiewaarde van een woning.

PENTHOUSE
Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder
het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning en is over het
algemeen duur. Qua vorm wijkt het meestal iets af maar dat is niet altijd zo. Vaak is er een
dakterras of zijn er meerdere dakterrassen. Een penthouse heeft vaak een mooi uitzicht en
kan grotendeels voorzien zijn van glas hetgeen de bewoner een gevoel van vrijheid geeft.

PORTIEKWONING
Portiekwoning: Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte.
Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een
gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een
gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld
gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het
spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.

PROMOTIEKOSTEN
Promotiekosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te
brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie
te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten.
In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet.
Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend
aan de verkoper.

RECHT VAN ERFPACHT
De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is
eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van
iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting
zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huurt u de grond voor een
overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.

RECHT VAN OVERPAD
Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de
grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw
buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is
een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

REFERENTIES
In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties
zijn vergelijkbare woningen die vaak gering van elkaar afwijken.

RESERVEFONDS
Een reservefonds is een fonds waar vaak periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig
onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een
maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig
is.

RESTSCHULD
Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil
tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd.
Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de
notaris voldaan worden.

ROERENDE ZAKEN
Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen
kunnen worden), zoals gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. In de meeste gevallen
worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld.

ROERENDE ZAKENLIJST
Op de roerende zakenlijst staan alle roerende zaken zoals; gordijnen, zonnescherm,
gordijnrails enz. Deze lijst wordt ingevuld bij het in verkoop nemen van de woning. Neem
daar rustig de tijd voor want deze lijst zorgt nog weleens voor onduidelijkheid wanneer een
deal gesloten is. Blijft dit wel of niet achter? Door het zorgvuldig invullen wordt achteraf
discussie voorkomen.

ROYEMENT
Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de
hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het
doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een
restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de
hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet
doorgaan.

ROYEMENTSCLAUSULE
Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een
huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen
wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een
termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over
inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.

SAMENLEVINGSCONTRACT
Dit contract regelt tussen twee of meer personen de vermogensrechtelijke verhoudingen.
Hierbij gaat het erom dat ze samen een gemeenschappelijke huishouding voeren
(samenlevingscontract – samenwonen). In Nederland werd op 23 september 2005 in
Roosendaal voor het eerst een samenlevingscontract tussen meer dan twee personen
aangegaan.

SLEUTELVERKLARING
Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning.
Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven.
Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden
verrichten.

SOCIAL MEDIA PLAN
Een Social Media Plan is een plan voor het delen van artikelen of in ons geval huizen. Veel
makelaars delen hun aanbod koophuizen via Social Media maar vaak zit daar geen echt plan
achter. Vraag de makelaar waarmee je in zee gaat of je dit plan mag zien.

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN
Wat betekent precies een gebouw splitsen in appartementen? Er is sprake van splitsen als
een gebouw wordt verbouwd tot meerdere zelfstandige appartementen. Die afzonderlijke
appartementen krijgen hun eigen kadastrale en indexnummer. Deze appartementsrechten,
zoals ze worden genoemd, kunnen afzonderlijk worden verkocht of verhuurd.

STADSVERWARMING
Stadsverwarming is een manier om je huis te verwarmen zonder het gebruik van gas. Soms
wordt er een boiler geplaatst als warmwatervoorziening. Met stadsverwarming heb je geen
Cv-ketel, maar ontvangt de woning warmte via een netwerk.

STARTERSLENING
Een VROM starters-lening overbrugt het verschil tussen de totale wervingskosten van een
koopwoning en het maximale bedrag dat u bij een bank kunt lenen volgens de normen en de
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de VROM-starters-lening hangt af van
uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De starterslening is
een lening waarover u in de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt. Verandert het
inkomen na verloop van tijd? Dan wordt via een inkomenstoets bepaald welke rente en
aflossing betaald moeten worden.

STARTERSWONING
Een starterswoning is een woning of appartement voor (jonge) starters op de woningmarkt.
Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs
vaak aan de onderkant van de markt.

STILLE VERKOOP
Een huis in de stille verkoop, wat betekent dat? Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van
een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal is er geen presentatie aanwezig, wordt
de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

TAXATEUR
Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een
waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het
taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is
afhankelijk van het doel van de taxatie.

TAXATIEOPDRACHT
Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een
woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie
gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

TAXATIETARIEF
Taxatietarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit
verschillende onderdelen bestaan zoals:
•Vergoeding taxateur
•Validatiekosten zoals NWWI
•Kadastrale recherche
•Opvragen externe informatie
•Overige kosten

TER HANDSTELLING
Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter
handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

TRANSPORT
Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders
gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van
de één naar de ander. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu
uitgevoerd.

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Wanneer een deal wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper
krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening
niet voor elkaar, dan kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd
aan te tonen.

VERBORGEN GEBREKEN
Wat betekent het wanneer er wordt gesproken over verborgen gebreken en welke gevolgen
heeft dat voor kopers en verkopers.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los
verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De
eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

VERHUURDERSVERKLARING
In een verhuurdersverklaring verklaart de huidige (of vorige) verhuurder of de aanvragen
aan zijn betalingsverplichtingen voldeed en/of wel of geen overlast heeft veroorzaakt, of
door gerechtelijk vonnis is ontruimd. M.a.w. of de aanvrager als een goed huurder bekend
staat bij vorige verhuurder(s).

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Wanneer een deal voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder
voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de
ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het
voorbehoud financiering.

VERKOOPPLAN
Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan wat wordt
gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het
ook zelf doen. Vraag aan de makelaar altijd om inzicht in dit plan.

VERKOOPWAARDE
Dit is het bedrag waarvoor een koper op een bepaald moment een woning koopt.

VERKOPERSMARKT
De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt
zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers.

VERSCHIL HOEKWONING EN EINDWONING
In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze
2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er
grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning
kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.

VOLMACHT
Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper
of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers
namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is.
Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet uw
legitimatie mee te nemen, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in
het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST
De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige
koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na
het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd.
De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in
de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het
zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het
contract staan.

VRAAGPRIJS
Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt! Bijvoorbeeld de vraagprijs
van een huis. Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in
overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een
verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

VRAGENLIJST
De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Laten we er vanuit
gaan dat dit naar waarheid wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de koper en
vragenlijst B is ter informatie van de notaris.

VRIJ OP NAAM – v.o.n.
Bij een nieuwbouwwoning staat achter de vraagprijs de toevoeging v.o.n. Vrij Op Naam wil
zeggen dat er geen overdrachtsbelasting maar BTW wordt geheven op de koopsom. Wel
komen de kosten voor de notaris en de bouwrente voor uw rekening.

WAARBORGFONDS
Het doel van het Waarborgfonds is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De
stichting (WEW) Waarborgfonds Eigen Woningen is in 1993 opgericht door het Ministerie
van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De stichting is ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

WAARBORGSOM
Om de verkoper zekerheid te bieden wordt er vaak een waarborgsom of bankgarantie in de
koopovereenkomst opgenomen. Meestal wordt een termijn aangehouden van 1 week na
het verstrijken van het financieringsvoorbehoud. Een waarborgsom of bankgarantie is niet
verplicht maar zeker voor de verkoper wel aan te raden. Vraag hierover advies aan de
makelaar of notaris.

WAARDE
Het begrip waarde is enorm ruim, wat is iets waard? Wat vind jij iets waard? Voor de één is
een product of dienst veel meer waard dan voor een ander. Waarde is ook een soort
universeel begrip. Een maatstaaf van waaruit je kunt gaan rekenen.

WAARDEVERKLARING
Een waarde verklaring is een verklaring waarin de makelaar / taxateur een verklaring over de
waarde van een woning geeft. Dat bestaat meestal uit de advies vraagprijs, de verwachte
opbrengst en de verwachte verkoopperiode.

WONINGRUIL
Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het
2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt
zijn huis aan koper 1.

WOONLASTEN
Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om
alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en
gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het
wonen te maken hebben.

WOZ WAARDE
Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is
de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en
heffingen.

ZOEKOPDRACHT
Als woningzoeker kun je een makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar of de
medewerkers gaan dan op zoek naar een geschikt huis. Daarvoor zal er eerst een zoekprofiel
worden opgesteld.
De makelaar moet natuurlijk weten welk huis hij moet zoeken. Vaak bestaat zo’n opdracht
het 2 delen, namelijk; het zoeken en het helpen bij de aankoop. De makelaar functioneert
naast het zoeken naar een geschikte woning ook als aankoopmakelaar.

ZOEKPROFIEL
Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of
wensenlijst van welk soort woning je zoekt.