Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag: Wat houdt het in?

Op Prinsjesdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een belangrijk wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, als onderdeel van het Belastingplan 2024. Dit voorstel, de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag, heeft tot doel de eigen bijdrage voor huurtoeslag te verlagen en zal naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht worden.

Verlaging van de eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2024 zal de huurtoeslag maandelijks met € 34,67 toenemen, wat neerkomt op een jaarlijkse verhoging van € 416,04. Het goede nieuws is dat deze verhoging structureel is en niet slechts een tijdelijke maatregel. De wetsvoorstellen voor versterking van de regie in volkshuisvesting en betaalbare huur zullen namelijk gefinancierd worden vanuit de huurtoeslag. Dit betekent dat de eigen bijdrage structureel wordt verlaagd met € 31,79 per maand, wat overeenkomt met € 381,48 per jaar vanaf 2029 in vergelijking met 2023.

Veranderingen in de basishuur

Deze verruiming wordt tot stand gebracht door een aanpassing in de basishuur, bestaande uit de normhuur en de opslag. Het wetsvoorstel regelt een verlaging van de normhuur. Bovendien voorziet het voorstel in de mogelijkheid om op wetsniveau de opslag bij algemene maatregel van bestuur te verlagen. Dit heeft als resultaat dat huurders in de toekomst structureel kunnen profiteren van lagere eigen bijdragen voor hun huurtoeslag.

Dit wetsvoorstel is een belangrijke ontwikkeling die de financiële lasten voor huurders zal verlichten en zorgt voor meer betaalbare huisvesting in Nederland. Het is een stap in de goede richting om de lasten voor huurders te verlagen en tegelijkertijd de volkshuisvesting te versterken.