Doorbraak in de Aanpak van Funderingsschade: Onderzoek Naar Eerlijkere Kostenverdeling

De Tweede Kamer heeft een belangrijke stap gezet door een motie aan te nemen die onderzoek mogelijk maakt naar een eerlijkere verdeling van kosten bij funderingsschade. Deze kosten zouden op een rechtvaardige manier moeten worden verdeeld tussen huiseigenaren, de (lokale) overheid en waterschappen. Vereniging Eigen Huis heeft actief gelobbyd voor deze motie en is verheugd dat er nu serieus gekeken wordt naar een rechtvaardiger verdeling van de financiële lasten.

Oorzaken van Funderingsschade en Onrechtvaardige Kostenverdeling

Funderingsschade kent diverse oorzaken, waaronder klimaatverandering en schommelingen in het grondwaterpeil. Individuele huiseigenaren hebben echter beperkte invloed op deze factoren. Vereniging Eigen Huis vindt het daarom niet eerlijk dat zij volledig opdraaien voor alle kosten van herstel. Al 20 jaar vraagt de vereniging aandacht voor dit probleem in politiek Den Haag.

Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging, benadrukt: “Huiseigenaren worden geconfronteerd met volledige verantwoordelijkheid voor funderingsschade, waarvan de kosten kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s. Dit terwijl zij geen controle hebben over de oorzaken, zoals klimaatverandering. We roepen al geruime tijd op tot overleg tussen waterschappen, gemeenten en het Rijk om tot een eerlijke verdeling van de herstelkosten te komen. Het is verheugend dat dit nu op de agenda staat.”

Overheid Neemt Regie voor Oplossing

Om tot een duurzame oplossing te komen, pleit Vereniging Eigen Huis ervoor dat de regering de regie neemt. Klein verklaart: “In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben we minister De Jonge verzocht om leiderschap te tonen en samenwerking te bevorderen tussen waterschappen, gemeenten en het Rijk. Hij heeft aangegeven dat hij dit zal doen.” In dit kader heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een coördinerend minister aan te stellen en een regeringscommissaris funderingsherstel aan te wijzen.

Aanpak van Funderingsproblematiek door Minister De Jonge

Minister De Jonge heeft aangegeven de funderingsproblematiek als volgt te willen aanpakken:

  • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bereidt een voorstel voor het nieuwe kabinet voor over hoe het Rijk, samen met alle betrokken partijen, tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is.
  • Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel krijgt landelijke werking.
  • Ondersteuning van lokale aanpak via de Nationale aanpak Funderingsproblematiek (NAF).
  • Kennisontsluiting en -ontwikkeling via onder andere het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het NAF.

De vereniging is positief gestemd dat minister De Jonge stappen onderneemt om tot een landelijke aanpak te komen. De resultaten van deze aanpak worden verwacht eind eerste kwartaal 2024. Vereniging Eigen Huis blijft nauwlettend de ontwikkelingen rondom funderingsschade volgen en blijft zich inzetten voor een eerlijkere verdeling van herstelkosten.